Informator RODO/GDPR

Niniejsza klauzula informacyjna została przygotowana na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administator Danych Osobowych. Inspektor Ochrony Danych.

Administatorem Danych Osobowych jest firma Nanoformula s.c. z siedzibą w Puszczykowie przy ul. Berwińskiego 3 w Puszczykowie zwana dalej Firmą lub “Nanoformula s.c”. Kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy poprzez kontakt e-mail: nano@nanoformula.pl.

Idąc za artykułem 24 – “Obowiązki administratora” Nanoformula s.c. uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem i aby móc to wykazać.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę Nanoformula s.c. jest dobrowolna, granulatna (konkretna), specyficzna, świadoma, a jej wycofanie obywa się w sposób nieskomplikowany.

Gromadzenie danych osobowych.

Gromadzenie danych osobowych przez firmę Nanoformula s.c. następuje poprzez:

a) założenie konta na stronach i podstronach internetowych w domenach nanoceramicprotect.com lub/i nanoceramicprotect.pl,

b) złożenie zamówienia na produkt lub usługę drogą elektroniczną, telefoniczną lub osobistą,

c) zawarcie umowy pisemnej o charakterze handlowym lub innym, związanym bezpośrednio z działalnością firmy Nanoformula s.c.

Cel gromadzenia danych osobowych.

Celem gromadzenia danych osobowych przez firmę Nanoformula s.c. jest:

a) umożliwienie Klientom i/lub użytkownikom serwisów internetowych korzystania z platformy internetowej umożliwiających zapoznanie się z ofertą firmy Nanoformula s.c. i dokonania dobrowolnego wyboru o złożeniu zamówienia na produkt lub usługę oferowaną przez Firmę,

b) obsługa zgłoszeń o charakterze informacyjnym, poradniczym, technicznym lub reklamacyjnym, na przykład poprzez formularz kontaktowy na stronach i podstronach internetowych w domenach nanoceramicprotect.com lub/i nanoceramicprotect.pl,

c) bieżąca obsługa Klientów, w szczególności dostarczanie informacji o przyjęciu zamówienia na produkt lub usługę, zmianie statusu zamówienia na produkt lub usługę, ewentualnymi trudnościami lub koniecznością podjęcia dodatkowych działań (na przykład w związku z wykrytą usterką),

d) przetwarzanie danych osobwych dla celów księgowo-podatkowych,

e) dostarczanie informacji elektronicznych o charakterze reklamowym, w szczególności informowanie o nowych produktach i usługach, promocjach, rabatach i bieżących wydarzeniach z życia Firmy oraz rozwijającej się wokół niej społeczności, jednak wyłącznie po udzieleniu dobrowolnej, nieobowiązkowej zgody na ich otrzymywanie.

Zasady gromadzenia danych osobowych przez firmę Nanoformula s.c.

Reguły zbierania danych osobowych przez firmę Nanoformula s.c. precyzuje artykuł 5 Rozporządzenia: “Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych”, zgodnie z którym gromadzone dane osobowe muszą być:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,

b) zbierane w konkretnych wyraznych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne do celów, w których są przetwarzane (“minimalizacja danych”)

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przez niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą środków technicznych lub organizacyjnych (“integralność i poufność”).

Prawo do wniesienia skargi. Uprawnienia wobec Firmy.

Nanoformula s.c. świadczy swobodny dostęp do wszystkich praw dotyczących danych osobowych wynikających z Rozdziału III Rozporządzenia “Prawa osoby, której dane dotyczą (art.12-23)”.

Nanoformula s.c. umożliwia wynikające z przepisów Rozporządzenia prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także do ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia i niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, oraz prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Nanoformula s.c. informuje, idąc za Artykułem 21 Rozporządzenia “Prawo do sprzeciwu”, że osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania na podstawie tych przepisów, także w sytuacjach dotyczących marketingu bezpośredniego.

Udostępnianie Twoich danych osobowych.

Dane osobowe gromadzone przez firmę Nanoformula udostępniane są w zakresie niezbędnym do świadczenia usług na najwyższym możliwym poziomie jedynie takim podmiotom zewnętrznym, które świadczą usługi o charakterze wspierającym działalność firmy Nanoformula, szczególnie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, a więc zapewniającym płatności elektroniczne, usługi związane z audytowaniem lub konsultingiem, działaniami o charakterze marketingowym, reklamowym i promocyjnym, a także w uzasadnionych prawnie przypadkach organom publicznym. Z przyczyn związanych z bezpieczeństwem internetowym firma Nanoformula s.c. stosuje dostarczane przez koncern Google LLC. środki zapobiegawcze reCAPTCHA wobec tak zwanych robotów, czyli skryptów atakujących stronę internetową, a więc – w tej szczególnej konkretnej sytuacji – udostępnia koncernowi adres IP.

Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Administrator danych osobowych Nanoformula s.c. jest świadomy – w myśl artykułu 44 Rozporządzenia – “Ogólne zasady przekazywania”, że podczas przekazywania danych osobowych z Unii administatorom, podmiotom przetwarzającym lub innym odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym nie należy obniżać stopnia ochrony osób fizycznych zapewnianego Rozporządzeniem.

Podstawy prawne.

a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

b) Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (C(2003) 1422) (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

c) Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1).