Regulamin Usługi Odbioru Produktów przez Nanoformula

§ 1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów o odpłatne świadczenie Usługi Odbioru od Klienta produktów zakupionych w Sklepie Internetowym Nanoformula, które są zwracane w ramach wykonania przez Konsumenta ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów w umowach zawartych na odległość, jak również Produktów, których zwroty Nanoformula może dopuścić na podstawie dobrowolnych (nie wynikających z obowiązującego prawa) zobowiązań przyjętych przez Nanoformula i komunikowanych na stronie www.nanoceramicprotect.pl. Niniejszy Regulamin, po jego zaakceptowaniu przez Klienta, stanowi integralną część umowy o świadczenie Usługi Odbioru zamówionej przez Klienta.
 2. Podmiotem świadczącym usługę odbioru na podstawie niniejszego Regulaminu jest Nanoformula s.c. z siedzibą w 62-040 Puszczykowo, ul. Berwińskiego 3, NIP 7831747596, e-mail: nanoformula@nanoformula.pl, tel. 0048 618 133 456

§ 2. Definicje

Definicje zawarte w niniejszym Regulaminie pisane dużą literą mają następujące znaczenie:

Nanoformula – spółka cywilna Nanoformula.;

Sklep Internetowy – prowadzony przez Nanoformula sklep internetowy działający pod adresem internetowym: www.nanoceramicprotect.pl/sklep

Strona Internetowa – oznacza stronę www.nanoceramicprotect.pl/sklep na której działa Sklep Internetowy;

Sklep Nanoformula – oznacza stronę www.nanoceramicprotect.pl/sklep na której działa Sklep Internetowy;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która dokonała zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonał z Nanoformula za pośrednictwem Sklepu Internetowego czynności prawnej (w szczególności zakupu Produktów) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Miejsce Odbioru – adres, który został wskazany przez Klienta, jako miejsce z którego Nanoformula powinna zorganizować odbiór Produktów, w ramach wykonania Usługi Odbioru;

Produkt – rzecz ruchoma zakupiona uprzednio za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Regulamin – niniejszy Regulamin Usługi Odbioru Produktów przez Nanoformula;

Dzień Roboczy – oznacza dzień kalendarzowy z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy;

Usługa Odbioru – świadczona na podstawie niniejszego Regulaminu odpłatna usługa polegająca na zorganizowaniu przez Nanoformula odbioru od Klienta Produktów, które Konsument zobowiązany jest zwrócić do danego Sklepu Nanoformula (w związku z wykonaniem przez Konsumenta prawa do odstąpienia od Umowy lub w ramach zwrotu dokonywanego na podstawie zobowiązań przyjętych przez Nanoformula i komunikowanych na stronie www.nanoceramicprotect.pl oraz zapewnieniu ich transportu do Sklepu Nanoformula;

Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).

§ 3. Usługa Odbioru

 1. Z Usługi Odbioru Produktów oferowanej przez Nanoformula na podstawie niniejszego Regulaminu korzystać mogą Klienci, którzy:
 1. zakupili Produkty (które mają podlegać odbiorowi) w Sklepie Internetowym korzystając z konta w serwisie nanoceramicprotect.pl  (lub zakładając konto równocześnie z zakupem Produktów);
 2. w wynikającym z Ustawy terminie wykonali prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży tych Produktów zgodnie z § 9 Regulaminu Sklepu Internetowego lub korzystają z uprawnienia do zwrotu Produktów zakupionych w Sklepie Internetowym na warunkach określonych w dodatkowych zobowiązaniach przyjętych przez Nanoformula i komunikowanych na stronie i tym samym są zobowiązani do dokonania jego zwrotu poprzez dostarczenie do Sklepu Nanoformula.
 1. Zaoferowanie Konsumentowi odpłatnej Usługi Odbioru objętej Regulaminem w żaden sposób nie wyłącza, ani nie ogranicza możliwości dokonania przez Konsumenta zwrotu produktów do Sklepu Nanoformula w przypadku odstąpienia od umowy w inny sposób, zgodnie z § 9 Regulaminu Sklepu Internetowego.
 2. Świadczenie Usługi Odbioru możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy Miejsce Odbioru (adres, z którego Produkty mają być odebrane przez Nanoformula w ramach wykonania Usługi Odbioru) wskazany przez Klienta znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Niektóre Produkty zakupione w Sklepie Internetowym mogą być, z uwagi na ich cechy lub kwalifikację jako produktów niebezpiecznych, wyłączone spod zakresu świadczenia Usługi Odbioru. Możliwość zamówienia Usługi Odbioru zgodnie z § 4 ust. 2 poniżej w przypadku takich produktów będzie wyłączona (w przypadku zwrotu takich Produktów nie będzie wyświetlana opcja umożliwiająca zamówienie Usługi Odbioru).

§ 5. Płatności

 1. Zapłata uzgodnionej w przyjętym zamówieniu ceny za Usługę Odbioru powinna nastąpić w terminie jednego dnia od złożenia zamówienia na Usługę Odbioru zgodnie z § 4 Regulaminu.
 2. Zapłata może nastąpić w formie przelewu za pośrednictwem systemu płatności „Dotpay”.
 3. Klient po złożeniu zamówienia (zgodnie z § 4 powyżej) zostanie przekierowany na stronę wskazanego powyżej systemu płatności. Po przekierowaniu na stronę systemu płatności „Dotpay”, Klient powinien w celu dokonania zapłaty postępować zgodnie z przewidzianą na stronie „Dotpay” procedurą. Brak realizacji zapłaty w terminie 1 dnia od złożenia zamówienia spowoduje anulowanie zamówienia złożonego przez Klienta. Dokonanie zapłaty we wskazanym terminie jest warunkiem przyjęcia zamówienia Usługi Odbioru do realizacji.

§ 6. Wykonanie Usługi Odbioru

 1. Klient lub osoba pisemnie upoważniona przez Klienta powinna być obecna w Miejscu Odbioru oraz dysponować kompletem Produktów podlegających odbiorowi w ramach uzgodnionej Usługi Odbioru.
 2. Kierowca środka transportu, za pomocą którego wykonywana będzie Usługa Odbioru skontaktuje się telefonicznie z Klientem w dniu odbioru w celu potwierdzenia terminu odbioru.
 3. Produkty powinny być dostarczone w stanie kompletnym i umożliwiającym ich prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Klient jest obowiązany oddać Nanoformula lub przewoźnikowi działającemu na zlecenie Nanoformula w opakowaniu określonym w przepisach o normalizacji, a w razie braku przepisów w tym zakresie – w sposób określony przez ministra właściwego do spraw transportu.
 4. Jeśli Produkty były składane przez Klienta po ich dostarczeniu przez Nanoformula lub odbiorze od Nanoformula, Klient powinien przygotować takie Produkty do ich transportu tak jak były one Klientowi wydane. Poszczególne Produkty powinny być przygotowane do wysyłki poprzez zapakowanie w taką ilość opakowań i opakowanie/opakowania o wymiarach nie większych, niż te w których Produkt został wydany Klientowi.
 5.  Nanoformula lub przewoźnik może odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub opakowanych niedostatecznie albo niemających wymaganego opakowania. Nanoformula lub przewoźnik może uzależnić przyjęcie do przewozu rzeczy, których opakowanie nie odpowiada warunkom określonym w pkt. 4 powyżej lub ze śladami uszkodzenia, od zamieszczenia przez nadawcę w liście przewozowym odpowiedniego oświadczenia o stanie przesyłki.
 6. Odmowa odbioru Produktów zgodnie z powyższymi postanowieniami nie wyłącza uprawnienia Konsumenta do dokonania zwrotu Produktów do firmy Nanoformula we własnym zakresie.
 7.  Nanoformula lub przewoźnik dokonując odbioru wyda Klientowi dokument potwierdzający dokonanie odbioru Produktów. Nanoformula lub przewoźnik uzależni przyjęcie Produktów od podpisania przez Klienta listu przewozowego.
 8. Odbiór Produktów od Konsumenta przez Nanoformula lub przewoźnika działającego na zlecenie Nanoformula traktowany będzie jako dokonanie ich zwrotu przez Konsumenta. Po dostarczeniu Produktów do Sklepu Nanoformula zostanie dokonana przez Nanoformula inspekcja Produktów pod kątem ich kompletności oraz jakości.

§ 7 . Prawo do odstąpienia

 1. Na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o wykonanie usługi odbioru.
 2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. o świadczenie usług w zakresie przewozu rzeczy, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 1. W celu wykonania prawa do odstąpienia należy wysłać do Nanoformula, przed upływem wskazanego powyżej w ust. 1 terminu, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument może, lecz nie musi, skorzystać z interaktywnego formularza odstąpienia od umowy dostępnego poprzez konto Klienta lub poprzez link do zamówienia przesłany w drodze korespondencji e-mail. Konsument może też skorzystać z wzorcowego formularza odstąpienia znajdującego się tutaj oraz przesłanego Konsumentowi wraz z potwierdzeniem zamówienia. Oświadczenie może być wysłane w formie pisemnej na adres pocztowy firmy Nanoformula .
 2. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi.
 3. Zwrot wszystkich dokonanych przez Klienta płatności w związku z umową o świadczenie Usługi Odbioru, od której Konsument skutecznie odstąpił zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

§ 8 .Procedura reklamacyjna

 1.  Nanoformula jest zobowiązana do wykonania Usługi Odbioru zgodnie z treścią uzgodnionych warunków jej wykonania i ponosi odpowiedzialność za jej wykonanie (w tym odpowiedzialność za działania przewoźnika, którym posługuje się przy wykonaniu umowy o świadczenie Usługi Odbioru).
 2. Reklamacje związane z wykonaniem Usługi Odbioru należy kierować do tego firmy Nanoformula, w którym Usługa została zamówiona. Adresy zostały wskazane na stronie internetowej Nanoformula w zakładce: kontakt. Reklamacje można składać osobiście w firmie  Nanoformula, a także drogą pocztową.
 3. W reklamacji Klient powinien wskazać: (i) opis stwierdzonej nieprawidłowości, (ii) żądany sposób jej rozstrzygnięcia oraz (iii) zwrotne dane teleadresowe Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Nanoformula zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta celem uzupełniania informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Klienta informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany w reklamacji, a w przypadku jego braku na adres pocztowy Klienta. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl. W wypadku powstania sporu z udziałem Konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (adres poczty elektronicznej Nanoformula dla potrzeb kontaktu za pośrednictwem platformy internetowej ODR jest następujący: nanoformula@nanoformula.pl. . Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Nanoformula zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

§ 9. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów, stanowiących osoby fizyczne korzystające z Usługi Odbioru, jest Nanoformula s.c. z siedzibą w 62-040 Puszczykowo, ul. Berwińskiego 3, NIP 7831747596, e-mail: nanoformula@nanoformula.pl, tel. 0048 618 133 456 (dalej jako „Administrator”).

 2. Administrator wskazuje dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych powołanego u Administratora, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych: nanoformula@nanoformula.pl 

 3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane, przede wszystkim, w celu realizacji przez Administratora Usługi Odbioru na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”). Ponadto, dane te będą przetwarzane przez Administratora w celu marketingu usług własnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tym celu bez zgody osoby, której dane dotyczą), w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 4. W przypadku udzielenia przez Klienta stosownej zgody, dane osobowe niezbędne dla dokonania płatności w związku z zamówioną Usługą Odbioru za pośrednictwem systemu płatności „Dotpay” zostaną udostępnione przez Administratora podmiotowi pośredniczącemu w dokonywaniu płatności, Dotpay Sp. z o.o.ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków,Polska. W przypadku wybrania przez Ciebie opcji dostarczania zamówionego Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej, firmie tej – DHL Parcel Polska sp. z o.o., z siedzibą Warszawie (adres: ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa), dalej zwany „DHL”– zostaną powierzone Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy Produktu, w tym informacje służące komunikacji z Tobą (Twój numer telefonu oraz adres e-mail). W przypadku wystawiania faktury korygującej do faktury sprzedaży, operatorowi pocztowemu (Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa) zostaną udostępnione dane niezbędne do dostarczenia przesyłki zawierającej fakturę korygującą. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania umowy obejmującej Usługę Odbioru oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych.

 5. Klientowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wypełnienie pól oznaczonych jako „pola obowiązkowe” jest niezbędne dla zamówienia i zrealizowania Usługi Odbioru.

 7. Nanoformula jako administrator danych osobowych dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych oraz prawa do prywatności. Wszystkie wykorzystywane przez Nanoformula środki ochrony informacji odpowiadają standardom ochrony, o których mowa w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną są zabezpieczone za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych (protokół https).

§ 10. Wejście w życie. Zmiany Regulaminu. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.
 2. Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie Sklepu Internetowego. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Sklepu Internetowego w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem w sposób równie przystępny, jak w przypadku aktualnego Regulaminu oraz z zastrzeżeniem, że Klient potwierdzi zapoznanie się i akceptację zmienionego Regulaminu przed złożeniem zamówienia, dla którego taki zmieniony Regulamin znajdzie zastosowanie. Zmiana Regulaminu nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na zamówienia świadczenia Usług Odbioru złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz umowy zawarte na podstawie takich zamówień.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.